MISTRZYNI ŚWIATA Nailympia 2019

Ekspert i instruktor marki Indigo, rekordzistka Polski w ilości zdobytych nagród indywidualnie w branży kosmetycznej w najkrótszym czasie. Sędzia Mistrzostw Polski Manicure hybrydowego. Pełniła także funkcję sędzi kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy NAILPRO.

Wielokrotnie nagradzana zdobywczyni na mistrzostwach i zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – ma na swoim koncie 159 medali, a ich pula nieustannie się powiększa. Znana w branży jako wszechstronna mistrzyni, co udowodniła zdobywając tytuły Top Master, Overall Champion, Grand Master, Winner of Winners i Art Winner of Winners. Zdobyła również II V-ce mistrzostwo świata federacji Nailympion. Instruktor z powołaniem i wymagający sędzia. 

KONTAKT

MASZ PYTANIE? NAPISZ

KATOWICE

ul. 1 Maja 94, 40-240 Katowice

ZABRZE

ul. Grunwaldzka 3A, 41-800 Zabrze

Messenger icon
Send message via your Messenger App

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, ul. 1 Maja
94, 40-240 Katowice.
Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu
realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy / realizacji usługi
oferowanej w postaci warsztatów/szkoleń/pokazów. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana
zamawiana przez Ciebie usługa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej
zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
– marketingu własnych produktów lub usług,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi
utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli
dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka Prywatności

W związku z moim udziałem w szkoleniach/warsztatach/pokazach oświadczam, iż udzielam Joannie
Bandurskiej prowadzącej działalność pod firmą Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, ul. 1 Maja 94,
40-240 Katowice, INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz pozostałym podmiotom
współpracującym z marką INDIGO NAILS LAB, zgody na:

Nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie w formie fotografii i/lub materiałów video mojego
wizerunku.
Na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na w/w fotografiach oraz materiałach video w
ramach działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych Akademia Metamorfoz Joanna
Bandurska oraz marki INDIGO NAILS LAB, w tym w sieci Internet, katalogach oraz w dowolnych
mediach, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, publikacjach elektronicznych, stronach
internetowych, wystawach, konkursach.
Oświadczam, że wykorzystanie fotografii oraz nagrań video z moim wizerunkiem w powyższy sposób nie
stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.
Oświadczam, że jestem pełnoletnia/ni i nieograniczona/ny w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałam/łem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.bandurska.com jest:
Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska
ul. 1 Maja 94, 40-240 Katowice
NIP 6282226510, REGON 123230207
Konto Bankowe: 67 1050 1302 1000 0092 0255 7949
IBAN: PL 67 1050 1302 1000 0092 0255 7949

BIC/SWIFT: INGBPLPW

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi
podlegają wszystkie usługi szkoleniowe w serwisie.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz
postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach
korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym,
obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach
5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia
Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub
rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność
intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do
użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub
udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . Akademia Metamorfoz Joanna
Bandurska zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć,
publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami , z
wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia
Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a
w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań
audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli
jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
7. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz
inne materiały zawierające imię, wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych,
marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń .
8. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z
zakresu stylizacji paznokci , której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w
materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.).
Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez
nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w
który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z
instrukcjami trenera.
9. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
10. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za
nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów
edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
11. Promocje organizowane przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, rabaty lojalnościowe,
zniżki pakietowe nie mogą być łączone.
12. Uczestnicy szkoleń w Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, iż rozumieją, że mają
one charakter wyłącznie edukacyjny.
13. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach
organizowanych przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska wyłącznie za pisemną zgodą swoich

rodziców lub opiekunów.
Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty
14. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych prowadzonych przez Akademia Metamorfoz Joanna
Bandurska może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal www.bandurska.com oraz
możliwe jest również zapisanie się na szkolenie bezpośrednio w siedzibie Akademia Metamorfoz Joanna
Bandurska. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w
przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
15. Płatność za szkolenie w Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie firmy Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska
b)przelewu z konta bankowego,
c) szybkiego przelewu internetowego.
16. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, rozliczenie
wpłaconej na rzecz Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska należności nastąpi w trybie określonym w
pkt 19 niniejszego regulaminu.
17. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić
uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału
w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w
którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego
zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu,
narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za
obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas
szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces
szkolenia całej grupy.
18. Zadatek wg art. 394 kodeksu cywilnego jest bezzwrotny.
19. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn
od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić
szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie
prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych
uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar,
zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty,
mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie,
wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Akademia Metamorfoz Joanna
Bandurska lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Akademia
Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt
faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są
obowiązane do podania Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska adresu email do wysyłki faktury lub
jej korekty.
20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska następuje po
otrzymaniu przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska podpisanej przez osobę, na której rzecz
zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT, o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą.
Tryb postępowania reklamacyjnego
21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też
ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: bandurska.j@gmail.com w terminie 14 dni
od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy
umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie
do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego
reklamację.
25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje

mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

26. Duplikat certyfikatu może zostać wydany ponownie tylko i wyłącznie po otrzymaniu oryginału certyfikatu,

który uległ zniszczeniu. Nasze certyfikatu posiadają unikatowe hologramy.

Duplikat certyfikatu przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które opłaciły szkolenie we własnym zakresie. 

Postanowienia końcowe:
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
28. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów
zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Akademia
Metamorfoz Joanna Bandurska.
29. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
30. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.bandurska.com.